ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Referentna lista projektanata-planera poduze?a Arheo d.o.o. - Detaljni planovi ure?enja (DPU)

 

Doneseni planovi

  1. Detaljni plan ure?enja groblja Lupoglav – Op?ina Brckovljani – 2,03 ha - (Slu?beni glasnik Op?ine Brckovljani 02/09)
  2. Detaljnji plan ure?enja Centar – III – Grad Nova Gradi?ka - Nova Gradi?ka, - 9,83 ha - 04.listopad 2006.g. -klasa: 350-03/06-01/01; ur.br.: 2178/15-04-01-06
  3. Detaljni plan ure?enja ?Novo groblje“ u Staroj Dren?ini – Grad Sisak – 20,35 ha - (Slu?beni glasnik Sisa?ko-moslava?ke ?upanije 11/08)
  4. Detaljni plan ure?enja zone gospodarstava – peradarska farma (K4) – Grad Biograd na Moru – 16,32 ha - ?(Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  5. Detaljni plan ure?enja zone poljoprivrednih gospodarstava – ?Jankolovica“ (K4) – Grad Biograd na Moru – 59,18 ha - ?(Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  6. Detaljni planovi ure?enja novo groblje izvan naselja Pako?tane ?D“ – Op?ina Pako?tane – 2,98 ha - (Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 03/08)
  7. Detaljni plan ure?enja pomo?nih gospodarskih objekata izvan naselja Pako?tane ?E“ – Op?ina? Pako?tane – 5,27 ha - (Slu?beni glasnik op?ine Pako?tane br. 03/08)
  8. Detaljni plan ure?enja zone ?Kamenta“ – ugostiteljsko turisti?ka namjena – Op?ina Pola?a – 19,90 ha - (Slu?beni glasnik "Op?ine Pola?a" 09/08)
  9. Detaljni plan ure?enja zone ?Kakma“ – prete?no poslovne namjene – Op?ina Pola?a – 9,10 ha - (Slu?beni glasnik "Op?ine Pola?a" 09/08)
  10. Detaljni plan ure?enja poduzetni?ke zone II – Grad Lipik – 16,28 ha - (Slu?beni glasnik Grada Lipika 3/08)
  11. Detaljni plan ure?enja podru?ja biv?e tvornice mre?e–Grad Biograd na Moru – 2,18 ha - (Slu?beni glasnik Grada Biograda 07/08)
  12. Detaljni plan ure?enja pro?irenja groblja Dubranec –? Grad Velika Gorica – 1,27 ha - (Klasa: 350-07/2009-01/60, Ur.broj: 238-33-02-2009-1, Velika Gorica, 17. o?ujka 2009.)
  13. Detaljni plan ure?enja Jankolovica – Biograd na Moru (Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  14. Uskla?enje Detaljnog plana ure?enja obalnog pojasa naselja Vini??e s Odredbama Zakona o prostornom ure?enju i gradnji (NN 76/07) kojima se ure?uje ZOP Slu?beni glasnik Op?ine Marina 07/08)
  15. Detaljni plan ure?enja Capra?ke poljane – Grad Sisak – 60,13 ha - (Slu?beni glasnik Sisa?ko-moslava?ke ?upanije 26/09)
  16. Detaljni plan ure?enja povr?ine sportsko-rekreacijske namjene ?Jezera“ – Grad Ivanec . 14,50 ha - (Slu?beni vjesnik Vara?dinske ?upanije 4/10)
  17. Detaljni plan ure?enja za ?upanijsku ulicu – Grad Vukovar – 14,71 ha - (?Slu?beni vjesnik“ Grada Vukovara 03/10)
  18. Detaljni plan ure?enja gra?evinskog podru?ja TP Baretini – Krnjalo?a – Grad Vodnjan (Slu?bene novine Grada Vodnjana – Dignano 03/10)
  19. Detaljni plan ure?enja zona groblja – izvan GP naselja Vrana ?G“ – Op?ina Pako?tane (Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 01/10)
  20. Izmjena i dopuna Detaljnog plana ure?enja radne zone ?Dicmo“ – Dicmo (Slu?beni glasnik? Op?ine Dicmo 06/10)
  21. Detaljni plan ure?enja stambene zone Glavi?ina – Jug- Tkon (Slu?beni glasnik Zadarske ?upanije 22/10)
  22. Detaljni plan ure?enja zone mje?ovite namjene Ivankovo- istok (lu?beni vjesnik Vukovarsko srijemske ?upanije 22/10)
  23. Detaljni plan ure?enja Savudrija – Grad Umag (Slu?bene novine Grada Umaga 10/10)
  24. Detaljni plan ure?enja “Posrednji put” u Kri?evcima (Slu?beni vjesnik Grada Kri?evaca 01/11)
  25. Izmjene i dopune Detaljnog plana ure?enja biv?e tvornice mre?a (Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 03/11)
  26. Detaljni plan ure?enja groblja Piljenice u Lipovljanima (Slu?beni vjesnik Op?ine Lipovljani br. 26/10)
  27. Detaljni plan ure?enja groblja Grobnik (G2) – Op?ina ?avle (Slu?beni vjesnik Primorsko-goranske ?upanije 12/12)
  28. Izmjene i dopune ?upanijske ulice u Vukovaru (Slu?beni vijesnik Grada Vukovara 3/12)

<
If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.